Repertórium / Tanulmányok

 

001
Agárdi Péter: Mónus Illés, a zsidókérdés és a nemzettudat. I.
1990/3
91-113
002
Agárdi Péter: Mónus Illés, a zsidókérdés és a nemzettudat. II.
1990/4
59-80
003
Ágh Attila: Az új munkásosztály
1989/1-2
91-125
004
Andor László: A thatcherizmus és öröksége
2002/3-4
135-161
005
Balogh Sándor: A nemzeti, nemzetiségi kérdés és a kollektív felelősség Közép- és Délkelet-Európában az 1940-es években
1990/2
18-42
006
Balogh Sándor-Szabó Éva: Koalíció és politikai érdekegyeztetés (A pártközi értekezlet)
1994/4
31-72
007
Baráth Magdolna: Az MDP vezetése és a rehabilitáció (1953-1956)
1999/4
40-97
008
Baráth Magdolna: Gerő Ernő és a tiszta lap politikája
2001/1
3-58
009
Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt 1918 és 1945 között
2002/3-4
95-134
010
Barta Róbert: Az angol liberalizmus eszméi és politikai intézményrendszere
1998/3-4
226-255
011
Bayer József: A konzervativizmus – erények és korlátok
2002/3-4
3-33
012
Bayer József: A szocialista tradíció. Bevezetés a folyóirat szocializmusról szóló számához
2001/2-3
3-20
013
Bebesi György: A rendőrszocializmus, a feketeszázak és a munkáskérdés
1999/3
138-181
014
Bebesi György: A szlavofilektől a nemzeti bolsevizmusig: az orosz politikai konzervativizmus 100 éve
2002/3-4
298-337
015
Benkes Mihály: Szocializmus Afrikában – afrikai szocializmusok
2001/2-3
247-275
016
Benkő Péter: A Hazafias Népfront és a népi mozgalom 1957-ben
1995/3
73-98
017
Benkő Péter: A népi mozgalom és a kádári visszarendeződés 1956-1957 fordulóján
1993/1
58-76
018
Benkő Péter: Szociáldemokrácia ’56-ban
1990/3
143-160
019
Beránné Nemes Éva-Kajári Erzsébet: A munkástanácsok és a szakszervezetek (1956-1957)
1992/2-3
70-101
020
Beránné Nemes Éva-Kajári Erzsébet: A szociáldemokrácia kérdése a szakszervezetekben (1948-1956)
1990/3
129-142
021
Bernát István, B.: Magyary Zoltán a klebelsbergi kultúra- és tudományszervezés szolgálatában (1922-1930)
1999/3
98-137
022
Bíró Zoltán, Sz.: A századelő oroszországi anarchizmusa
2000/4
172-187
023
Bíró Zoltán, Sz.: Liberalizmus a századelő Oroszországában
1998/3-4
344-375
024
Borsányi György: Gondolatok a Kommunisták Magyarországi Pártja történetéről (1918-1944)
1995/1
3-37
025
Bőhm Antal: Az önkormányzatiság megújulása Magyarországon (1990-1999)
1999/4
3-39
026
Cieger András: Magyarország politikai kultúrája a dualizmus időszakában. (Módszertani áttekintés)
2000/3
3-51
027
Cseresnyés Ferenc:Ötvenhatosok menekülése Ausztriába és Ausztrián át
1998/1
42-70
028
Dénes Iván Zoltán: Szabadság és nemzet a reformkori magyar liberálisok és konzervatívok értékvilágában
2002/3-4
380-426
029
Dér Aladár: Az osztrák szocialisták brünni nemzetiségi programjáról
1995/4
65-92
030
Dér Aladár: Egy paradigma vége. (Az osztrák szocialisták és a nemzeti kérdés az 1899-es brünni kongresszus előtti időszakban)
1993/4
35-67
031
Diószegi István: A magyar érdekek érvényesülése az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikájában
1997/1
3-27
032
Egresi Katalin: A gazdasági stabilitás szociáldemokrata kritikája az 1920-as években. Az MSZDP szociálpolitikai kezdeményezései
2002/2
76-130
033
Egry Gábor: Tradíció és alkalmazkodás: az erdélyi szászok politikai kultúrája a dualizmus idején
2003/2
112-158
034
Erényi Tibor: Az előzmények: küzdelem a munkáspártért
1990/3
9-24
035
Erényi Tibor: Liberalizmus és kormánypolitika – Wekerle Sándor három miniszterelnöksége
1993/1
3-36
036
Erényi Tibor: Liberalizmus és szociáldemokrácia Magyarországon a dualizmus korában
1998/3-4
76-111
037
Erényi Tibor: Pártok és politikai célok Magyarországon a XX. század első felében
1991/2-3
27-49
038
Erényi Tibor: Zsidók és a magyar politikai élet (1848-1938)
1994/4
3-30
039
Fábián György: A jugoszláv és a magyar népfrontfejlődés 1944-1949 között
1989/3-4
58-82
040
Fazekas Csaba: Katolicizmus és konzervativizmus a XIX. Századi Magyarországon
2002/3-4
427-475
041
Feitl István: A moszkvai emigráció és az MSZMP. (Rákosi Mátyás 1956-1958 között)
1991/4
3-30
042
Feitl István: Egységtörekvések kudarca a Magyar Demokrata Fórumban 1990-ben
1998/2
50-76
043
Fenyő István: A liberalizmus a reformkori Magyarországon
1998/3-4
42-75
044
Ferwagner Péter Ákos: Politikai csatározások az új francia alkotmányról és az algériai alaptörvény kidolgozásáról (1945-1947)
2004/1
129-179
045
Föglein Gizella: Nemzetiségi jog és politika Magyarországon az 1960-as években
2001/4
40-77
046
Föglein Gizella: Viták az állami főhatalomról – 1946
1992/1
23-45
047
Fricz Tamás: Stabilitás és új kihívások. A német pártrendszer útja 1949-től 1994-ig
1997/4
39-64
048
Gadanecz Béla-Gadanecz Éva: A Weisshaus Aladár vezette szocialista népmozgalom története (1927-1945)
1993/2-3
68-115
049
Gadanecz Béla-Gadanecz Éva: A weisshausisták tevékenysége és üldöztetése 1945 után
1995/3
3-72
050
Gazdag Ferenc: Válságkezelés és békefenntartás
2004/4
265-304
051
Gergely Jenő: Katolicizmus és liberalizmus
1998/3-4
201-225
052
Gergely Jenő: Katolikus hivatásrendi mozgalmak Magyarországon (1935-1944)
1997/3
3-42
053
Gergely Jenő: Mindszenty (Pehm) József apátplébános és a katolikus pártalapítási kísérletek az 1930-as években
1993/1
37-57
054
Gergó Zsuzsanna: A Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesülete a két világháború között
1997/3
43-104
055
Gianone András: A magyar Actio Catholica tevékenysége 1945-1948-ban
2003/1
79-126
056
Gibianszkij, Leonyid: Az 1948-as szovjet-jugoszláv konfliktus és a Kominform
1994/4
111-144
057
Gilincsek Edgár: A Bretton Woods-i pénzügyi rendszer születése
2003/1
127-158
058
Görög Tibor-S. Horváth Jenő: Az internacionalizmustól a nemzeti bolsevizmusig
1992/2-3
49-69
059
Gyáni Gábor: Fejezetek a polgárság hazai történetéből
2000/3
52-85
060
Hajdu Tibor: A Tanácsköztársaság helye a magyar történelemben
1994/1-2
3-16
061
Hajdu Tibor: Károlyi Mihály párizsi követsége 1947-1949
2003/2
3-57
062
Harsányi Iván: A spanyol baloldal viszonya a kelet- és közép-európai rendszerváltozásokhoz
1997/2
52-84
063
Harsányi Iván: A spanyol konzervativizmus az 1800-as években és a századfordulón
1999/4
98-119
064
Harsányi Iván: A spanyol liberalizmus történeti útja
1998/3-4
299-319
065
Harsányi Iván: A spanyol politikai konzervativizmus a XX. században
2002/3-4
215-264
066
Harsányi Iván: Az anarchizmus Spanyolországban
2000/4
74-101
067
Harsányi Iván: Az eurokommunista kísérlet szerepe a szocializmus sorsának alakulásában
2001/2-3
294-324
068
Harsányi Iván: Gazdaság, politika és nemzetközi erőtér a spanyol demokratikus átmenet történelmi előestéjén
1993/4
3-34
069
Haskó Katalin: Az anarchizmus értékrendszere
2000/4
3-42
070
Haskó Katalin: Elnöki rendszer kontra parlamentarizmus: a francia változat kialakulása és sajátosságai
1997/1
28-73
071
Haskó Katalin: P. J. Proudhon a föderalizmusról mint a társadalom és a nemzetközi kapcsolatok szervezési elvéről
1990/1
62-84
072
Haskó Katalin: Utópista szocialista társadalomelméletek a XIX. század első felében
2001/2-3
21-43
073
Havas Péter: A demokratikus szocializmus értelmezése a Szocialista Internacionáléban
2001/2-3
372-405
074
Havas Péter: A modern brit pártrendszer kialakulása és változásai
1995/4
33-64
075
Havas Péter: A Szocialista Internacionálé új Elvi Nyilatkozata
1990/2
3-17
076
Havas Péter: Átalakulóban a brit Munkáspárt politikája és stratégiája
1992/1
3-22
077
Hermann Róbert: 1848-1849 magyar háborúja
2004/4
108-145
078
Horváth Gyula: A konzervativizmus Latin-Amerikában
2002/3-4
338-379
079
Horváth Gyula: A populizmus Latin-Amerikában (Brazília, Argentína, Mexikó)
2002/1
3-51
080
Horváth Gyula: Az anarchizmus Latin-Amerikában
2000/4
188-223
081
Horváth Miklós: Fehér foltok a forradalom és szabadságharc katonai térképén. Szovjet csapatok Magyarországon – 1956
1996/3
101-122
082
Hubai László: A politikai irányzatok választási eredményeinek kontinuitása 1920-1947
1999/1
44-69
083
Hubai László: A szociáldemokrata párt részvétele a választásokon 1922-1947
1997/2
119-145
084
Huszár Tibor: Kádár János az 1980-as években
2003/1
3-78
085
Huszár Tibor: Kádár János politikai szocializációja. (A hazai munkásmozgalom, annak égi mása és föld(alatt)i valósága) 1931-1944
2000/2
3-59
086
Hülvely István: A szociáldemokrácia szocializmusértelmezéseinek változásai a radikalizmustól a modern pragmatizmusig
2001/2-3
86-129
087
Illés László: Lukács György nézetei a demokratizálódásról – visszatekintve a mából
2001/2-33
55-371
088
Iszlamov Tofik: Erdély a szovjet külpolitikában a második világháború alatt
1994/1-2
17-50
089
Jakus János-Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem katonai aspektusairól
2004/4
235-264
090
Jemnitz János: A Syndicats francia szocialista szakszervezeti csoportosulás és hetilapja (1936-1940)
1990/4
95-114
091
Jemnitz János: A II. Internacionálé centenáriumán
1989/3-4
5-29
092
Jemnitz János: A konzervativizmus történetéről Franciaországban. (A zaklatott és sokféle kihívást hozó 1930-as évek)
2002/3-4
72-94
093
Jemnitz János: Anarchisták Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban
2000/4
124-157
094
Jemnitz János: Gondok és megoldási kísérletek a nyugat-európai munkásmozgalomban 1917-ben
1992/2-3
25-48
095
Johancsik János: A politikai pártok fejlődése Franciaországban
1994/4
73-110
096
Johancsik János: A szakszervezetek válsága és változásai az 1980-as évek Franciaországában
1989/3-4
111-136
097
Johancsik János: Arculatváltás a francia Szocialista Pártban
1991/2-3
3-26
098
Jordán Gyula: A fasizmus kérdéséhez a Kuomintang Kínában. A Kékingesek Társasága
2004/2
82-129
099
Jordán Gyula: A szocialista politikai, gazdasági rendszer kialakulása Kínában (1953-1957)
1992/1
46-71
100
Jordán Gyula: A kínai kulturális forradalom (1966-1976)
1999/2
3-51
101
Jordán Gyula: A szocializmus kezdetei Kínában
2001/2-3
205-246
102
Jordán Gyula: Kína, 1962-1965: Kiigazítás vagy reform?
1995/2
3-29
103
Jordán Gyula: Tajvan japán gyarmati uralom alatt (1895-1945)
2002/2
131-189
104
Juhász József: A jugoszláv önigazgatási modell
2001/2-3
276-293
105
Juhász József: Föderalista elméletek és kísérletek
2003/1
159-187
106
Juhász József: Háborúk a Nyugat-Balkánon
2004/4
305-342
107
Kádár Zsuzsanna: A magyarországi szociáldemokrata perek története
1996/2
3-48
108
Kecskés Gusztáv: Az 1956-os magyar menekültek és Franciaország
2003/4
115-148
109
Kende János: Adalékok az MSZDP politikai tevékenységéhez az I. világháború idején
1990/3
40-58
110
Kende Tamás: Az orosz faluközösség és a sztolipini reformok. (Statisztikai adatok az obscsinából való kiválásra 1906 után)
2000/2
201-221
111
Kirschner Béla: Nagy Imre a KMP Parasztosztályának élén
1996/1
39-98
112
Kiss Endre: A filozófiai anarchizmus történetéhez Németországban
2000/4
158-171
113
Kiss Endre: Le Pen és a jobboldali populizmus
2003/4
36-74
114
Kiss Endre: Liberalizmus 1945 után
1998/3-4
376-416
115
Kolontári Attila: A diplomáciai kapcsolatok felvétele Magyarország és a Szovjetunió között 1934-ben
2004/3
120-156
116
Konok Péter: A trockizmustól a tanácskommunizmusig. A magyarországi baloldali kommunizmus és a Hartstein-csoport 1928-1933
2002/2
3-75
117
Korom Mihály: A magyar kommunista emigráció vezetőinek tevékenysége a Szovjetunióban a második világháború idején
1997/2
3-51
118
Korom Mihály: Nagy Imre és az 1945-ös földreform koncepciójának, kormányrendeletének kidolgozása
1996/1
99-128
119
Kovács József: Munkásmozgalom, művészet, világirodalmi műveltség a századelőn
1995/4
93-114
120
Kozáry Andrea: A tett propagandája. Az anarchisták az 1880-as években Magyarországon
2000/4
224-257
121
Kozma Ferenc: Külgazdaság-stratégiai kihívások a hatvanas évtizedben
2001/4
78-106
122
Kövér György: Ötven óriás. Iparvállalati toplisták Magyarországon a 20. század első felében
2000/3
86-122
123
Krausz Tamás: 1917 újraértelmezése felé
1992/2-3
3-24
124
Krausz Tamás: A sztálini szocializmus
2001/2-3
178-204
125
Krausz Tamás: A nacionálbolsevizmus alapvetése. Történeti adalékok egy rendszerváltás ideológiai hátteréhez
1994/1-2
51-80
126
Ladányi Andor: Az egyházak és a felsőoktatás. 1945-2000
2004/3
3-58
127
Lévai Csaba: Az amerikai liberalizmus alakváltozásai az amerikai történelemben és történetírásban
1998/3-4
256-298
128
Lévai Csaba: Progresszivizmus és relativizmus: Carl Lotus Becker és az amerikai relativista történetírás
2003/2
58-111
129
Ligetfalvi Gábor: Olaj és politika a Közép-Keleten – különös tekintettel Irakra (1958-1960)
2001/1
106-143
130
Lipkovics Károly: A szovjet-jugoszláv viszony és a Tájékoztató Iroda
1990/1
5-32
131
Lipkovics Károly: A Szovjetunió Kommunista Pártjának politikájáról (1953-1957)
1991/1
3-34
132
Lipkovics Károly: A Tájékoztató Iroda létrehozása. Fordulat kezdete a kommunista mozgalomban
1989/3-4
30-57
133
Magyarics Tamás: Amerikai missziók a magyar Tanácsköztársaság idején
1997/4
3-38
134
Magyarics Tamás: Az amerikai politikai konzervativizmus
2003/4
3-35
135
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt első kongresszusának centenáriumára
1990/3
3-8
136
Major Nándor: Jugoszlávia létrejötte
2004/1
82-128
137
Majoros István: A csehszlovák légió, Párizs és az orosz polgárháború
1990/4
81-94
138
Márkus György, G.: Godesbergtől Berlinig. A német szociáldemokrácia hosszú menetelése az új revizionizmus felé
1990/4
3-32
139
Márkus György, G.: A szociáldemokrácia nemzet és Európa között
1994/3
3-19
140
Mérlegen a XX. század. Válaszok a szerkesztőség körkérdéseire
2000/1
3-233
A válaszok elé
3-6
Ágh Attila
7-24
Balogh András
25-39
Bayer József
40-59
Berend T. Iván
60-62
Diószegi István
63-71
Fejtő Ferenc
72-73
Földes György
74-78
Gáll Ernő
79-86
Gergely Jenő
87-95
Hajdu Tibor
96-105
Harsányi Iván
106-116
Kende Péter
117-126
Kiss Endre
127-131
Krausz Tamás
132-141
Lengyel László
142-152
Niederhauser Emil
153-162
Ormos Mária
163-181
Sipos Péter
181-187
Szakács Sándor
188-203
Szentes Tamás
204-217
Szigeti Péter
218-230
Vitányi Iván
231-233
141
Mészáros Margit: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciója a Gömbös-kormány időszakában
1997/2
146-180
142
Mucsi Ferenc: A polgári radikalizmus politikai programjának kialakulása Magyarországon 1900-1914
1998/3-4
112-142
143
Murasko, G. P.-A. F. Noszkova: A szovjet tényező Kelet-Európa országainak háború utáni fejlődésében, 1945-1948
1996/2
49-80
144
Nagy Balázs: A Nagybudapesti Központi Munkástanács megalakulása 1956-ban
1996/3
3-50
145
Nagy József: A Gömbös-féle telepítési törvény és végrehajtása
1994/1-2
110-136
146
Nagy József: A kulákkérdés és megoldása az 1948-1953-as években
1999/3
41-97
147
Nagy László, J.: A szocialista kísérlettől az iszlám kísértésig: a független Algéria harminc éve (1962-1992)
1993/2-3
131-148
148
Nagy Miklós Mihály: A katonai erőszak elmélete és a XX. század
2004/4
146-175
149
Nagy Tamás: Hidegháború – forró béke. A hidegháború katonai aspektusai
2004/4
176-203
150
Niederhauser Emil: Csehszlovákia és Jugoszlávia létrejötte s megszűnése
1993/2-3
116-130
151
Obrusánszky Borbála: Mongólia a XX. században
2002/1
106-145
152
Ólmosi Zoltán: A Petőfi-kör sajtóvitája és a hatalom. 1956 nyara
1990/1
33-61
153
Ormos Mária: A konzervatív politizálásról a Horthy-korszakban
2002/3-4
476-496
154
Ormos Mária: Hadviselés a XX. században
2004/4
3-20
155
Pankovits József: A konzervativizmus története Olaszországban
2002/3-4
265-297
156
Pankovits József: A Mindszenty-kérdés és a magyar-olasz kapcsolatok (1956-1977)
2004/2
3-33
157
Pankovits József: Az anarchizmus olasz változatának történeti kérdéseiről
2000/4
102-123
158
Pankovits József: Az olasz kommunisták szocializmusfelfogása
2001/2-3
325-354
159
Pankovits József: Az olasz politika történelmi tendenciái az 1945 utáni évtizedekben
1996/4
105-136
160
Pankovits József: Liberalizmus olasz környezetben
1998/3-4
320-343
161
Pihoja, R. G.: Csehszlovákia, 1968. Moszkvai nézőpontból, az SZKP KB dokumentumai alapján
1998/1
3-41
162
Pintér István: Irányzatok, állásfoglalások, útkeresés a szociáldemokrata pártban 1933 és 1944 között
1990/3
73-90
163
Pintér István: Szociálpolitikai kísérletek Magyarországon 1935-1938 között
1996/4
23-57
164
Pintér István: Változások a KMP szakszervezeti politikájában
1989/1-2
34-64
165
Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus egyes jogintézményei és történetiségük
1997/2
85-118
166
Rainer M. János: Legalitás és illegalitás között. Nagy Imre a kaposvári mozgalomban 1921-1928
1996/1
3-38
167
Rainer M. János: Nagy Imre tizenhét hónapjának mérlege 1953-1955
1998/2
3-22
168
Réti György: Az 1938. évi Anschluss a magyar-olasz kapcsolatok tükrében
1998/1
71-93
169
Ripp Zoltán: A vég kezdete. Az MSZMP hatalmi politikája az 1988. májusi pártértekezlet előtt
2004/1
3-47
170
Ripp Zoltán: Liberálisok és szocialisták a rendszerváltozásban. A Szabad Demokraták Szövetsége és a Magyar Szocialista Párt viszonya 1989-1994
1998/3-4
417-487
171
Ruff Mihály: A magyar-NSZK kapcsolatok (1960-1963). Útkeresés a doktrínák útvesztőjében
1999/3
3-40
172
Ruff Mihály: Magyarország és az NDK kapcsolatairól (1956. november-1958. március)
1995/2
30-66
173
Ruff Mihály: Új helyzet, új feladatok a magyar külpolitikában 1963-1964-ben
2001/4
3-39
174
Sipos Balázs: Hatalom és nyilvánosság: a budapesti liberális sajtó az 1920-as években
1998/3-4
143-200
175
Sipos Balázs: Sajtó és tudomány. (A sajtókutatás története és intézményesülése Magyarországon a II. világháborúig)
2000/2
154-200
176
Standeisky Éva: A magyar irodalmi élet szovjetizálása 1949 és 1951 között
2004/1
48-81
177
Standeisky Éva: Az írók és a munkástanácsok
1994/1-2
81-109
178
Steinbach Antal: Politikai részvétel a félperiférián és a periférián. Klientizmus és populizmus
1991/2-3
50-66
179
Strassenreiter Erzsébet: A szociáldemokrata emigráció 1945 utáni tevékenysége
1991/1
58-82
180
Strassenreiter Erzsébet: A Szociáldemokrata Párt az ország politikai életében (1944-1948)
1990/3
114-128
181
Strassenreiter Erzsébet: Az SZDP és a kormányalakítási tárgyalások 1945 őszén
2004/2
34-81
182
Svéd László: A magyar munkáspártok ifjúsági szervezetei a XX. század húszas éveiben
2003/4
149-197
183
Svéd László: Demény Pál az ifjúsági mozgalom vezérkarában
1999/1
70-115
184
Szabó A. Ferenc: Vita a termonukleáris fegyverekről Magyarországon a kubai válság hatására
2004/4
204-234
185
Szabó Ágnes: Az MSZDP a húszas években és a nagy gazdasági válság idején
1990/3
59-72
186
Szabó János: Egy lehetséges erőszakelmélet
2004/4
21-70
187
Szakács Kálmán: A magyarországi fasiszta mozgalmak programjai az 1930-as években
1989/3-4
83-110
188
Szalai Miklós: Cionizmus, neológia, ortodoxia. A magyar zsidó identitás dilemmái a két világháború közötti Magyarországon
2004/3
59-119
189
Szalai Miklós: Újrendiség és korporativizmus a magyar politikai gondolkodásban (1931-1944)
2002/1
52-105
190
Szalai Miklós: Választások a száz év előtti Magyarországon
1996/4
3-22
191
Szalai Miklós: Választójogi reformkísérlet a századforduló Magyarországán (1908)
2000/2
60-91
192
Székely Gábor: A béke-világkongresszus előkészítése az 1930-as évek első felében
1996/4
58-104
193
Székely Gábor: A háborúk keletkezéstörténete
2004/4
71-107
194
Székely Gábor: A liberalizmus világa
1998/3-4
5-41
195
Székely Gábor: Lenin és a szocializmus
2001/2-3
130-177
196
Szilágyi István: A spanyol többpártrendszer kialakulása és jellegzetességeinek változásai (1977-1993)
1995/1
62-91
197
Szirtes Gábor: A provokációk stratégiája és a legitimáció problémái. (A terrorizmus és az állam Nyugat-Európában a hetvenes években)
1991/4
31-56
198
Szirtes Gábor: Az 1970-es évek nyugatnémet városi gerilla-doktrínája
1995/1
38-61
199
Szita Szabolcs: A Gestapo Magyarországon a német megszállás után
2001/1
59-105
200
Szokolay Katalin: A Piłsudski-jelenség
1999/1
3-43
201
Sztikalin, Alekszandr Szergejevics: A szovjet nagykövetség és az MDP-n belüli harc 1956 tavaszán – kora őszén
1998/2
23-49
202
Tilkovszky Loránt: A munkásosztály és a szocializmus helye Bajcsy-Zsilinszky nemzeti felfogásában és politikájában. I.
1990/4
33-58
203
Tilkovszky Loránt: A munkásosztály és a szocializmus helye Bajcsy-Zsilinszky nemzeti felfogásában és politikájában. II.
1991/1
35-57
204
Tischler János: Magyarország és a lengyel válság (1980-1981)
1999/2
52-100
205
Tokody Gyula: A korai német romantikától a Német Konzervatív Párt megalapításáig (1798-1876)
2002/3-4
162-214
206
Tokody Gyula: Magyarország kiválása az első világháborúból és a német külpolitika
1989/1-2
65-90
207
Tokody Gyula: Pártok és pártrendszerek a második világháború utáni Németországban (1945-1990)
1995/4
3-32
208
Tóth Eszter Zsófia: Ennyi idő egy férjből is elég, hát még egy gyárból. A gyári identitás munkásnők és munkások életút-elbeszéléseiben
2003/3
75-106
209
Tóth István: A mozi a koalíciós pártok gazdálkodásában (1945-1948)
1993/4
68-91
210
Tóth István-Benkő Péter: A Nemzeti Parasztpárt megalakulása és politikája a felszabadulás előtt
1989/1-2
5-33
211
Tóth Pál Péter: A népi mozgalom mint a magyar társadalom megkésett fejlődésének eredménye
1993/2-3
3-33
212
Tudományos ülésszak Nagy Imre munkásságáról, 1992. október 28.
1992/4
3-76
Rainer M. János: Nagy Imre életútja
3-14
Földes György: Buharin és Nagy Imre
15-25
Fekete Sándor: Kérdőjelek a semlegességi nyilatkozathoz
26-32
Balogh Sándor: Nagy Imre a népi demokráciáról és a magyarországi demokratikus fejlődésről
33-39
Standeisky Éva: Déry Tibor és Nagy Imre
40-47
Urbán Károly: Nagy Imre, az államférfi
48-58
Argentieri, Federigo: Nagy Imre politikai örökségéről
59-64
Nagy Imre, 1956 és az utókor – Kerekasztalvita (Ólmosi Zoltán)
65-76
213
Tütő László: A civil társadalom szocialista formája Marx elméletében
2001/2-3
44-85
214
Urbán Attila: A magyar állambiztonsági szolgálatok (1962-1980)
2003/3
3-74
215
Urbán Károly: Nagy Imre és G. M. Malenkov. Két miniszterelnök Sztálin után
1996/1
129-180
216
Vadász Sándor: A francia anarchizmus vázlatos története
2000/4
43-73
217
Vadász Sándor: A francia konzervativizmus a XIX. században
2002/3-4
34-71
218
Vadász Sándor: A francia politikai katolicizmus a XIX. században
2003/4
75-114
219
Varga Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt mint politikai szervezet a századfordulóig
1990/3
25-39
220
Varga Lajos: Az MSZDP és a polgári pártok politikai együttműködésének történetéhez. A szociáldemokraták és Károlyi Mihály (1910-1917 őszéig)
2001/4
107-158
221
Varga Lajos: Két emigrálás között – Garami Ernő itthon (1921-1931)
1990/2
43-68
222
Varga Lajos: Munkaközvetítés, munkanélküliség, a munkanélküliség esetére szóló biztosítás és a szakszervezetek Magyarországon 1945 előtt
1993/2-3
34-67
223
Vida István: Adatok a Független Kisgazdapárt újjászerveződéséhez 1956-ban
1996/3
51-100
224
Wiener György: A választási törvény keletkezéstörténete (1989)
2000/2
92-153
225
Zseliczky Béla: Moszkva – Budapest: 1956. (A felső szintű szovjet-magyar kapcsolatok történetéhez)
1994/3
20-52