Repertórium / Közlemények

 

226
Balázs Eszter: A nemzetközi brigádok magyar önkéntesei az argel?s-i és a saint-cyprieni francia internálótáborban (1939. február-május)
1999/2
145-159
227
Balázs György: Adatok a kormány és a helyi hatóságok baloldallal szembeni jogi és államhatalmi intézkedéseihez (1919. augusztus – 1932)
1993/2-3
179-201
228
Balogh László: A ceauşescui totalitárius rendszer bukása és az ezt követő átmenet
1991/1
105-128
229
Barla Szabó Ödön: Adalékok a magyarországi megújulási próbálkozásokhoz (1954-1956)
1991/4
79-102
230
Béki Ernő: A londoni Munkás- és Szocialista Internacionálé előtörténetéhez. (A Nemzetközi Állandó Bizottság ülése Luzernben, 1919. augusztus 2-9.)
1989/3-4
164-185
231
Benkes Mihály: A zairei szervezett ellenállási-ellenzéki erők politikai törekvései
1997/2
181-197
232
Benkő Péter: A Parasztpárt 1956-ban
1996/3
123-133
233
Benkő Péter: Az Írószövetség újjáalakulása és a népi írók (1959)
1991/4
57-78
234
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Adatok a magyar szabadkőműves szervezetek és intézmények történetéhez
2003/3
180-210
235
Bóka Éva: Eötvös József gondolatai föderalizmusról, emberi jogokról és önrendelkezésről
2003/1
188-207
236
Bolvári-Takács Gábor: Az MSZMP művelődéspolitikai irányelveinek keletkezéstörténete
1995/4
115-132
237
Boros Ferenc: A csehszlovákiai reformtörekvések és elfojtásuk az elmúlt évtizedekben
1990/2
69-86
238
Coplon, Jeff: Hol is az a szovjet holocaust?
1990/1
100-110
239
Demény Lajos: A román történetírásról a Ceauşescu-érában
1990/1
85-99
240
A demokratikus és szocialista agrármozgalmak 100 éve
1991/2-3
82-227
Pölöskei Ferenc: Az agrármozgalom 100 éve. Megnyitó
82-86
Farkas József: Agrárszocialista mozgalmak és pártok a századfordulón
87-92
Hoffmann Tamás: Falusi életmód és a korszakváltás
92-97
Farkas Dezső: Csizmadia Sándor történeti értékeléséhez
98-107
Király István: Bárók, grófok és az agrárszocializmus
108-117
Sipos József: Agrár- és munkáspártok a földreformról (1918-1922)
118-130
Varga Lajos: A szociáldemokraták agrárfelfogása 1918-1930 között
131-147
Szakács Kálmán: A magyar falu és a munkáspártok az 1930-1940-es években
148-154
Salamon Konrád: Földkérdés és parasztkérdés a népi mozgalomban
155-159
Tóth István: Föld, érdekvédelem, szövetkezet – pártok (1944-1948)
160-175
Zsarnóczai Sándor: Nagy Imre agrárpolitikája (1948-1955)
176-187
Sipos Levente: Reform és megtorpanás. Viták az MSZMP agrárpolitikájáról (1956-1958)
188-197
Laczó Ferenc: A szövetkezeti gazdálkodás kibontakozása a gazdaságirányítási reform időszakában (1965-1972)
198-203
Garamvölgyi Károly: Agrárproblémák az 1970-es években
204-215
Vitaismertető (Molnár Margit)
216-227
241
Egey Emese: Első világháborús magyar hadifoglyok hazahozatala a Szovjetunióból észt-finn-lett-német közreműködéssel
2004/2
220-242
242
Enyedi Sándor: Magyar nyelvű iskolahálózat Romániában (1968-1972)
1995/1
92-117
243
Gergely Jenő: A keresztényszocialista mozgalom Magyarországon az 1930-as évek első felében
1991/1
83-104
244
Germuska Pál-Nagy Tamás: Az MDP Államvédelmi Bizottsága, Honvédelmi Bizottsága és a Honvédelmi Tanács
2004/1
180-210
245
Gjurov, Alexander: A szófiai magyar követség az 1947-es Nikola Petkov elleni perről
1995/1
118-136
246
Glant Tibor: Diplomatanők rivaldafényben: Vira Whitehouse és Bédy-Schwimmer Róza svájci küldetése az első világháború idején
2003/3
159-179
247
Gombos József: A köztes periféria meghatározó jellege a Finn Szociáldemokrata Párt történetében
1992/2-3
211-233
248
Gombos József: Átpolitizált Magyarország-kép a két világháború közötti Finnországban
2004/3
157-181
249
Görög Tibor-Ács Ilona: Kereszténység, szocializmus és az orosz eszme
1994/4
145-160
250
Gyarmati Gyöngyi: Nők, játékfilmek, hatalom az ötvenes évek Magyarországán
2003/3
107-131
251
György Péter-Standeisky Éva: Kassák, a politikai gondolkodó (1919-1934)
1991/2-3
67-81
252
Hidas I. Péter: Magyar menekültek Jugoszláviában, útban Kanadába
1997/3
172-182
253
Horváth Zsolt, K.: Elképzelt múlt, felidézett jövő. Három séta az örökség erdejében
2000/3
178-200
254
Hubai László-Szabó Éva: A Magyar Kommunista Párt gazdálkodása 1944-1948
1998/2
77-119
255
Izsák Lajos: Az 1956-os forradalom pártjai és programjaik
1992/2-3
102-124
256
Jemnitz János: A londoni Véres vasárnap. 1887. november 13.
1989/1-2
126-149
257
Jemnitz János: A Tribune és a változó világ (1990-1994)
1996/2
133-156
258
Kaltenecker Krisztina: Önsegély és tétlen várakozás válaszútján. A Magyarországról elűzött németek szervezetei Darmstadtban (1946-1951)
2003/4
198-245
259
Kardos József: Legitimista politikusok nézetei a munkáskérdésről és a szociáldemokráciáról a Tanácsköztársaság után
1994/1-2
177-190
260
Karvalics László, Z.: Az információtörténelem színpadra lép
2000/3
123-141
261
Keserű János: Agrárrendszerváltás Magyarországon
2004/3
182-197
262
Kozáry Andrea: Ausztria szociáldemokráciájának újjászületése. Hainfeld, 1888.
1989/1-2
150-168
263
Kővágó Sarolta: A kulturális egyesületek önálló tevékenységének megszüntetéséről 1950-1951-ben
2000/2
283-303
264
Krausz Tamás: Az Összoroszországi Alkotmányozó Gyűlés feloszlatásának körülményei
2001/1
144-171
265
Lahav, Jehuda: A szovjet Erdély-politika (1944-1946)
1989/3-4
137-163
266
Lőrincz Zsuzsa: Tárgyalások a magyar-szovjet diplomáciai és gazdasági kapcsolatok felvételéről 1924-ben
1994/1-2
191-202
267
Lux Judit: A magyarországi ipari szakszervezetek az I. világháború idején (1915-1916)
1992/2-3
184-210
268
Micheller Magdolna: A MEFESZ szervezeti élete és politikai tevékenysége (1945-1950)
1990/4
131-148
269
Murai György: Adalékok a Magyar Televízió történetének kezdeteihez
1993/1
77-91
270
Murasko, Galina Pavlovna: Néhány ecsetvonás Rákosi Mátyás politikai portréjához
1999/2
160-169
271
Muszatov, Valerij: A Szovjetunió álláspontja az 1980-1981. évi lengyel válság idején
1995/3
99-122
272
Nagy László, J.: A szocialista országok és a dekolonizációs folyamat Algériában. 1954-1965
2004/2
130-154
273
Nagy László, J.-Soós Edit: A marokkói rif-háború visszhangja a francia és a spanyol munkásmozgalomban (1921-1926)
1989/3-4
186-206
274
Noszkova, A. F.: Szovjet tanácsadók a kelet-európai országokban: a rendszer megalapozása. 1945-1953
1999/3
203-219
275
Ólmosi Zoltán: A Bessenyei Körtől a Petőfi Körig
1992/1
90-110
276
Palasik Mária: A magyar nők a műszaki felsőoktatásban, a mérnöki pályán és a műszaki tudományokban a XX. században
2003/3
132-158
277
Pankovits József: A magyar-olasz államközi kapcsolatok 1956 utáni fejezeteiből
2003/2
159-198
278
Pataki István: A Magyarországon állomásozó szovjet csapatok létszáma, állomáshelyei és teljes kivonása
2000/2
222-252
279
Pataki István: Szovjet csapatok Csehszlovákiában (1968-1991)
2001/4
159-186
280
Pintér Tamás: A Belügyminisztérium újjászervezésének kezdetei az 1956-os forradalom után
2002/1
172-201
281
Pritz Pál: A magyar külügyi szolgálat 1944-ben a német megszállástól október 15-ig
1999/4
120-137
282
Pünkösti Árpád: Rákosi börtönévei
1996/2
81-106
283
Pünkösti Árpád: Rákosi végjátéka Nagy Imrével
1999/4
138-162
284
Püski Levente: A felsőház felépítése és társadalmi összetétele az 1920-as években
1993/4
119-136
285
Réti György: A magyar-olasz kapcsolatok a müncheni egyezménytől Kárpátalja visszafoglalásáig (1938. október – 1939. március)
1992/2-3
158-183
286
Réti György: Magyar-olasz kapcsolatok az első Anschluss-kísérlettől az olasz-német kiegyezés kezdetéig (1934. április-1936. március)
1995/2
67-96
287
Ripp Zoltán: Rendszerváltó forráskiadás. (Egy dokumentumkötet-sorozat módszertani tanulságai)
2000/3
142-164
288
Ripp Zoltán: 1956 emlékezete és az MSZMP
2002/1
146-171
289
Román Ildikó: A Romániai Szociáldemokrata Párt és a kisebbségi kérdés (1921-1948)
1993/4
92-118
290
A Romániai Magyar Népi Szövetség történetéről
1997/4
65-163
Balogh Edgár: A történetírás mérlegén 50 év távlatából
65-69
Gáll Ernő: A Romániai Magyar Népi Szövetség forrásvidékén
69-76
Lipcsey Ildikó: Az MNSZ, a romániai magyarság politikai és érdekvédelmi szervezete
77-93
Katona Szabó István: Az MNSZ marosvásárhelyi kiáltványa (1945. november 17.)
93-97
Fülöp Mihály: Az erdélyi magyar intézmények és szervezetek állásfoglalása a román-magyar határ kérdésében
97-103
Vincze Gábor: Az RSZDP Országos Magyar Bizottsága és az MNSZ vezetőségének vitája 1946-ban magyar választási blokk létrehozásáról
103-119
Csákány Béla: A Magyar Népi Szövetség jogi és gazdasági tevékenysége
119-126
Töttössy Istvánné: Az MNSZ és a magyar nyelvű oktatás
127-131
Balogh Sándor: A magyar koalíció és Erdély a fegyverszünettől a békeszerződésig
131-138
Beke György: Csapdahelyzetek
139-147
Gál Mária: Az MNSZ lefejezése. A koncepciós perek és előzményeik
147-163
291
Rozgonyi Ibolya: A Dzerzsinszkij-kép változása a szakirodalom tükrében
1990/4
115-130
292
Rozgonyi Ibolya: Dzerzsinszkij az ellenzékiek között
1993/2-3
219-229
293
Rozsnyói Ágnes: A vég. Szálasi országlása
1994/3
53-78
294
Ruff Mihály: Kísérletek a magyar-nyugatnémet kapcsolatok fejlesztésére (1956-1958)
2004/2
155-179
295
Ságvári Ágnes: Holocaust Kárpátalján 1941-ben
1999/2
116-144
296
Simándi Irén: A nők választójoga a századfordulótól 1938-ig Magyarországon
1998/1
94-115
297
Simon István: A magyar szociáldemokrácia új arca 1945 után
2001/1
208-232
298
Sipos Balázs: Szovjetbarát és szovjetellenes nyilas propaganda 1939-1941
1996/2
107-132
299
Sipos József: A Kisgazdapárt és az MSZDP 1919 tavaszán a földkérdésről
1994/3
79-112
300
Soós Katalin: Dr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi külügyminiszter budapesti látogatása és tárgyalásai (1964. október 29-november 1.)
2001/4
187-212
301
Svéd László: Kulich Gyula és társai politikai pere (1940-1941)
2001/1
172-207
302
Szabó A. Ferenc: Demográfiai érvek és tények a második világháború utáni magyar-szlovák lakosságcserével kapcsolatban
1997/3
136-153
303
Szabó A. Ferenc: Kovács Imre és a Márciusi Front
1993/4
137-153
304
Szegvári Katalin, N.: A választójog szabályozása az 1920-as évek első felében
1994/1-2
157-176
305
Szénási Éva: Az általános sztrájk mítosza. Az anarchoszindikalizmus alapkategóriái Georges Sorel elméletében
1993/1
92-101
306
Szentgáli Zsolt: A Keresztény Községi Párt történetéhez
2002/1
202-242
307
Szigeti Endre: Utópikus és marxi szocializmus a magyar közgazdasági irodalomban (a XIX. század második felében)
1993/2-3
149-178
308
Szita Szabolcs: Deportálás a Csillagerődből 1944 őszén
2004/2
180-197
309
Sztikalin, A. Sz.: A szovjet-jugoszláv közeledés és a magyar belpolitikai helyzet (1954-1956 nyara)
2003/1
208-234
310
Tamasi Mihály: Bibó István az 1945 utáni magyar társadalomfejlődésről
1999/2
101-115
311
Tilkovszky Loránt: A magyarországi szociáldemokrácia és a nemzeti problematika a két világháború között (Böhm Vilmos füzetének tükrében)
1994/1-2
137-156
312
Tischler János: A lengyel társadalom és az 1956-os magyar forradalom
1996/3
134-164
313
Tóth Eszter Zsófia: A Csepel Vas- és Fémművek munkástanácsainak története (1956-1957)
1999/4
163-198
314
Tóth Eszter Zsófia: Klio és az oral history
2000/3
165-177
315
Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt tevékenységének finanszírozása (1945-1949)
1999/1
116-137
316
Ungváry Krisztián: A miskolci egyetemi diákparlament története (1956)
1992/2-3
125-157
317
Vadász Ferenc: A Magyar Nap (1936-1938)
1996/4
137-146
318
Vadász Ferenc: Magyar kulturális népfrontszervezési kísérletek Csehszlovákiában 1936-1938
1997/3
105-135
319
Vámos György: Vihar a szószéken. Egyházi beszédek cenzúrázása 1940-ben
2004/2
198-219
320
Varga Péter: A Tiszatáj és az irodalompolitika
1997/1
74-89
321
Varga Zsuzsanna: Mezőgazdasági reformmunkálatok (1961-1964)
2000/2
253-282
322
Varsányi Erika: Hírlap vagy pártlap? Viták a Népszava jellegéről (1908-1933)
1999/3
182-202
323
Vass Henrik-Zalai K. László: A tájékoztatás intézményrendszere 1944-1948
1992/1
72-89
324
Vass Henrik-Zalai K. László: Tájékoztatás és hatalmi harc 1944-1948
1993/2-3
202-218
325
A Veres Péter-centenáriumi emlékülés előadásai
1997/2
198-300
Orosz István: Veres Péter időszerűsége
198-201
Sipos József: Veres Péter a Szociáldemokrata földmunkásmozgalomban (1929-1931)
201-220
Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt elnöke
220-230
Balogh Sándor: Nemzeti sorskérdésekről a koalíció időszakában
231-238
Standeisky Éva: Veres Péter – az írószövetség elnöke
238-248
Sipos Levente: Veres Péter levelezése Kádár Jánossal és Aczél Györggyel 1957-1959
248-263
Benkő Péter: Veres Péter, a politikai gondolkodó
263-280
326
Volokityina, T. V.: A nemzeti utak elutasítása és a jugoszláv ügy
1997/3
154-171
327
Zseliczky Béla: Adalékok Magyarország és politikusai jellemzéséhez a második világháborús szovjet dokumentumokban
2002/2
190-210